Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je:

DigiSys Web Services s.r.o.
Ul. Z. Nejedlého 2870/27
934 05 Levice

IČO: 47256656
DIČ: 2120008814

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. SRO, vl. č 102008/B

Bankové spojenie: TatraBanka Levice (SWIFT BIC TATRSKBX)
Číslo účtu IBAN: SK10 1100 0000 0029 4500 1028

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.doplnky-vyzivy.com (ďalej len „eshop“).

Kontaktné údaje predávajúceho

DigiSys Web Services s.r.o.
Ul. Z. Nejedlého 2870/27
934 05 Levice

Adam Bako
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Časová dostupnosť

Pondelok - piatok
10:00 - 15:00 hod.

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O.Box 49/A
Staničná 9, 950 50 Nitra 1

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v eshope (ďalej „kúpna zmluva“).

Odoslanie objednávky sa uskutoční elektronicky, stlačním tlačidla OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY v poslednom kroku objednávkového procesu v eshope.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním objednávky. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu kupujúceho. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Ulica
 • Číslo domu
 • Mesto
 • PSČ
 • v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom, aj fakturačné údaje t.j. IČO, DIČ a názov firmy

Návod a pokyny pre kupujúceho ako nakupovať na eshope a ako vyplniť objednávku predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v sekcii „Ako nakupovať“.

Overenie objednávky

Po odoslaní objednávky, ktorá predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, potvrdí predávajúci prijatie a akceptáciu objednávky. Akceptácia objednávky predstavuje zároveň potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kúpna zmluva uzatvorená podľa tohto ustanovenia je zmluvou v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

2. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Odberateľ zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet predávajúceho, alebo prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány online. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad, ktorý zašle spolu s tovarom. 

Spôsoby platby:

 • Prevodom na účet: Objednávateľ uhradí objednávku prevodom na účet predávajúceho. Číslo účtu IBAN SK10 1100 0000 0029 4500 1028. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. 
 • Online platba - Besteron: Objednávateľ uhradí objednávku online prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány BESTERON, ktorá podporuje okamžité platby UniPlatba, ČSOB Platobné tlačidlo, TatraPay, Sporopay, WEBpay či VÚB platby a bankové prevody cez internetové bankovníctvo väčšiny slovenských bánk.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne: tovar je kupujúcemu odoslaný v priebehu 2 až 5 pracovných dní. V každom potvrdení záväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu oznámi predpokladaný dátum odoslania zásielky. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom dohodnutým v objednávke.

Spôsoby dopravy:

 • Slovenská pošta - balík na adresu: Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom externej prepravnej služby v priebehu 3 až 5 pracovných dní.

4. Náklady na doručenie

Kupujúci zašle tovar spôsoboom dohodnutým v objednávke a to na náklady odberateľa.

Cenník prepravných nákladov

Dopravca Maximálna hmotnosť balíka (kg) € (s DPH)
Slovenská pošta 2 4,50
Slovenská pošta 5 6,50
Slovenská pošta 10 8,00

 

Eshop cenu za doručenie vypočíta automaticky a kupjúcemu zobrazí v procese objednávania.

Tovar objednaný v eshope predávajúci doručuje len na Slovensko. Pre objednanie tovaru do krajín mimo Slovenska je potrebné napísať a informovať sa na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

5. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

Odstúpenie do zmluvy a storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri kúpe tovaru môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. môže stornovať objednávku ešte pred jej potvrdením predávajúcim. Obidva uvedené úkony musí kupujúci vykonať písomne, zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho. 

Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu vzor formulára na odstúpenie od zmluvy na web stránke eshopu a ako prílohu e-mailového potvrdenia objednávky.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť v lehote 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku zníženú o storno poplatok do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu.

Odstúpenie do zmluvy a storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť alebo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne).
 • kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe.
 • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať, najmä v prípadoch ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 • kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

8. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Kratšiu životnosť alebo deklarovanú dobu spotreby nie je možné považovať za vadu.

Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO).

Uplatnenie reklamácie kupujúci musí vykonať v zmysle reklamačného poriadku, zverejneného na webových stránkach eshopu.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (otvorí sa v novom okne) ».

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných zákonov:

 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.04.2016.

Archív obchodných podmienok

- obchodné podmienky platné do 20.4.2016 (PDF)

Číslo autorizácie: 00000, Platnosť do: 29.5.2018, Posledná aktualizácia: 30.5.2017
Prevádzkovateľ: DigiSys Web Services s.r.o., Ul. Z. Nejedlého 2870/27, 934 05 Levice. IČO: 47256656
Vami poskytnuté kontaktné informáce nebudú predávané tretím stranám. Všetky informácie, materiály, výrobky a poskytované služby sú určené k prístupu a použitiu iba v Slovenskej republike. Ochranné známky a logá slúžia iba pre identifikáciu výrobku a sú odkazom na dotyčních vlastníkov. NUTRILITE je ochranná známka Amway Corp., Ada, MI, USA.