Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov kladie dôraz na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov dotknutých osôb.

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI TEJTO INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Táto informácia o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na internetovú stránku http://www.doplnky-vyzivy.com

2. ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE 

Pojem osobné údaje je definovaný ako každý údaj, ktorým je možné priamo alebo nepriamo určiť a identifikovať konkrétnu osobu. 

3. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME 

Osobné údaje sa získavajú prostredníctvom sprístupneného internetového obchodu zverejneného na stránke zriadenej na poskytovanie informácií o produktoch a na predaj.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva nasledovné osobné údaje: 

 1. Meno
 2. Adresa
 3. E-mailová adresa
 4. Telefónne číslo

4. PRE AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom doručenia objednaných tovarov a služieb, informačnej a propagačnej činnosti, najmä za účelom, aby bolo možné dotknutým osobám zabezpečiť informácie o produktoch rôzne oznámenia s tým súvisiace. Túto činnosť bude Prevádzkovateľ vykonávať prostredníctvom rôznych prostriedkov, nosičov, médií či zásielok. 

5. SPROSTREDKOVATELIA 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne. Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom - Sprostredkovateľom, Prevádzkovateľ pri tomto poskytnutí dôsledne dodržiava nasledujúce zásady:

 1. Sprostredkovatelia konajú len v rámci inštrukcií Prevádzkovateľa, ktoré sú detailne uvedené v písomnej sprostredkovateľskej zmluve, 
 2. Prevádzkovateľ poskytuje len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu,
 3. Prevádzkovateľ zaručí rovnakú úroveň ochrany a zabezpečenia pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov Sprostredkovateľmi, ako má sám. 

6. SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a sprístupňované len na území SR. Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín a osobné údaje nebudú predané tretím stranám. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje: 

 1. Osobám, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ zabezpečuje poskytovanie informácií (napr. kuriér pre doručenie zásielok, miestny technický servis). Týmto osobám sa poskytujú údaje len v nevyhnutnom rozsahu a len za podmienky, že sú zmluvne poverení za Sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov, kde sa zaviažu chrániť osobné údaje a nezneužiť ich, 
 2. Oprávneným štátnym orgánom, súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo na základe príkazu vydaného štátnym orgánom. 

7. AKO CHRÁNIME BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ 
SPRACÚVAME 

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje tým, že ich chráni pred poškodením a zničením, stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracovania. 

Pri ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ berie do úvahy rozsah možných rizík, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému a taktiež berie do úvahy mieru dôvernosti a citlivosť spracúvaných osobných údajov. Prevádzkovateľ sa pri uchovávaní a sprostredkovaní osobných údajov zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť a to aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti nemá, len ak je to uvedené v osobitnom zákone. 

Pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s osobnými údajmi, sú zaškolení na v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany informácií. 

8. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

8.1 Na základe písomnej žiadosti máte právo vyžadovať od Prevádzkovateľa 

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme a s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli Vaše osobné údaje získané, 
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
 7. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
 8. zabránenie spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. 

9. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou SR. 

10. COOKIES 

Táto stránka využíva „cookies“ pre ukladanie informácií o prihlásení registrovaných používateľov a dobe ich poslednej návštevy. 

„Cookies“ sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré Vás neidentifikujú ako osobu. Údaje získané prostredníctvom našej stránky za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely: 

 • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok; 
 • analyzovanie ako návštevníci používajú našu stránku za pomoci „cookies“ Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom našej stránky v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, prosím, navštívte stránky www.google.com/analytics. 

Pre úplnosť si Vás dovoľujeme upozorniť, že vo Vašom internetovom prehliadači môžete technológie „cookies“ zablokovať. Takéto zablokovanie však môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na a/alebo funkcionalitu stránky alebo jej častí (sekcií). Ďalšie informácie o cookies nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. 

Číslo autorizácie: 00000, Platnosť do: 29.5.2018, Posledná aktualizácia: 30.5.2017
Prevádzkovateľ: DigiSys Web Services s.r.o., Ul. Z. Nejedlého 2870/27, 934 05 Levice. IČO: 47256656
Vami poskytnuté kontaktné informáce nebudú predávané tretím stranám. Všetky informácie, materiály, výrobky a poskytované služby sú určené k prístupu a použitiu iba v Slovenskej republike. Ochranné známky a logá slúžia iba pre identifikáciu výrobku a sú odkazom na dotyčních vlastníkov. NUTRILITE je ochranná známka Amway Corp., Ada, MI, USA.